Meny

Skolsköterskor i Norrbotten visar på framgångsfaktorer för att främja hälsa och lärande

I en studie om elevhälsosamtalen delar 44 skolsköterskor från Norrbotten med sig av sina erfarenheter genom öppna brev och enskilda intervjuer.

Även de hälsoenkäter som eleverna fyller i samband med elevhälsosamtalet beskrivs i studien. Trots stora variationer i verksamheterna pekar skolsköterskornas erfarenheter sammantaget på att elevhälsosamtalen och elevhälsoenkäterna kan vara användbara och värdefulla verktyg för att främja elevers hälsa och lärande.

Avgörande framgångsfaktorer är kopplade till förutsättningarna för skolsköterskorna att genomföra och följa upp resultaten av elevhälsosamtalen och elevhälsoenkäterna. Exempelvis när resultaten från elevhälsosamtalen och elevhälsoenkäterna används i skolans systematiska kvalitetsarbete ökar möjligheten att främja elevers hälsa och lärande. Ännu en framgångsfaktor är när en så kallad "hela-skolan-strategi" används för att bygga möjliggörande relationer mellan skolpersonal och elever.

30 Jun 2021