Meny

Politiskt påverkansarbete för framtida infrastrukturinvesteringar i en arktisk geografi

På logistikdagen den 8 november, arrangerad av Norrbottens Handelskammare, deltar Frederic Versini, vice Head of Unit för TEN-T enheten på EU-kommissionen DG MOVE. Tillsammans med North Sweden kommer politiker från Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten att träffa Frederic Versini för samtal om EU:s framtida transportpolitik och behov av infrastrukturinvesteringar på kort- och långsikt i norra Sverige.

Politiker i Norrbotten arbetar kontinuerligt för att påverka, både på nationell och EU nivå, för fler investeringar i ett hållbart och modernt transportsystem i norra Sverige. Nu pågår arbetet med EU-kommissionens revidering av de s k TEN-T riktlinje och här bevakar vårt Brysselkontor, North Sweden processen. 

I mötet med Frederic Versini företräds Norrbottens Kommuner av Anders Josefsson, vice ordf. i nätverket Europaforum Norra Sverige samt Claes Nordmark, kommunalråd i Boden. Angelägna frågor att lyfta är Bottniska korridoren som ett prioriterat projekt. Även hamnarnas betydelse för utveckling av den arktiska regionen lyfts fram, projektet Malmporten vid Luleå hamn.  Frederic Versini kommer även att träffa representanter från näringslivet genom Norrbottens logistikråd. 

TEN-T, transporteuropeiska transportnätverket är ett stomnät (Core Network) med nio stomnätskorridorer och andra delsträckor som binder ihop stora delar av EU. Stomnätet ska stå klart 2030 och dessa sektioner prioriteras i CEF-finansiering eftersom det europeiska mervärdet anses vara störst där. 

Den 6 juni presenterade EU-kommissionen förslaget om CEF 2 förordning som ska gälla för tidperioden 2021–2027. För transportområdet föreslår EU-kommissionen en förlängning av transportkorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) på sträckan Narvik/Uleåborg-Luleå-Umeå vilket är i linje med den svenska regeringens förslag från 21 mars 2018. Förslaget stöds även av regeringarna i Finland och Norge. Vårt geografiska läge mitt i europeiska Arktis med olika naturresurser gör oss intressanta för EU vilket innebär möjligheter till investeringar i ett hållbart transportsystem.

06 Nov 2018 Regional utveckling