Meny
Händer Lampa

Innovationsstöd

Norrbottens Kommuner stödjer innovations- och samverkansförmåga som bidrar till hållbar välfärd utifrån länets styrkeområden och utmaningar

Norrbottens Kommuner har ett långsiktigt mål om att främja innovativa lösningar som stärker förutsättningarna för jämlik välfärd, strategisk kompetensförsörjning och hållbar samhällsutveckling. Arbetet utgår från de inriktningar och strävanden som pekas ut i länets regionala strategier. 

Förbundet främjar innovation genom utforskande och kunskapsstärkande samarbeten. Som mötesorganisatör och samverkanspart strävar vi efter att nyttja innovativa metoder som sätter fokus på målgruppsbehoven. Norrbottens Kommuner FoUI har ett uppdrag att verka för en utvecklingsmiljö som stimulerar lärande och nyskapande sätt att arbeta inom – och mellan – kommunerna.

På denna sida kan du ta del av genomförda och pågående initiativ som syftar till att stärka kommunernas innovations- och samverkansförmåga.


Uppdaterad: 2023-10-10