Meny
Händer Lampa

Innovationsstöd

Norrbottens Kommuner stödjer innovations- och samverkansförmåga som bidrar till hållbar välfärd utifrån länets styrkeområden och utmaningar

Norrbottens Kommuner har ett långsiktigt mål om att verka för fler innovationer och nyttjande av digitala verktyg inom kommunal verksamhet, och genomför en rad innovationsstödjande aktiviteter. Arbetet utgår från de inriktningar och strävanden som pekas ut i länets regionala strategier. 

Huvudansvaret för att driva det innovationsstödjande arbetet ligger inom Norrbottens Kommuner FoUI, vars uppdrag är att verka för en utvecklingsmiljö som stimulerar kreativitet och lärande hos medarbetare i kommunerna. 

På denna sida kan du ta del av material som berör innovationsförmåga i kommunal verksamhet. Exempelvis i form av inspelningar från lärprojektets träffar, guide till stödverktyg, lärande exempel och aktuella studier.