Meny

Målbildens olika delar

Den 19 februari 2021 samlades förtroendevalda och tjänstepersoner från region Norrbotten och alla länets kommuner tillsammans med representanter för patienter och brukare för en gemensam kraftsamling kring hälsa, vård och omsorg i Norrbotten. Lisbeth löpare Johansson, nationell samordnare för Nära vård inspirerade deltagarna och gav en inblick i det nationella omställningsarbetet. För Norrbotten var kick-offen startskottet för arbetet med framtagandet av en gemensam målbild som ska vägleda i förflyttningen till en Nära vård.

Tillsammans med medborgare och verksamhetsrepresentanter har en målbild vuxit fram som utgår från ett medborgarperspektiv och fokuserar på att skapa en god hälsa och välbefinnande för norrbottningen.

Vägen framåt beskrivs i fyra delområden: Min egen kraft tas tillvara, Tillsammans för min trygghet, Sammanhållet och enkelt för mig och Nära mig på bästa sätt.

Min hälsa och välbefinnande

Det handlar om mig och mitt liv! Mina goda vanor grundläggs tidigt i livet och jag är mån om min hälsa och strävar efter goda vanor i min vardag.

Mitt välbefinnande handlar om att jag i glädje ska kunna utföra mina livsuppgifter när jag växer upp, mitt i livet och när jag åldras. Jag erbjuds förebyggande stöd och utifrån mina unika förutsättningar och behov får jag hjälp att stärka min hälsa om jag behöver det. I mötet med vård och omsorg får jag frågan om vad som är viktigt för mig. 

Min egen kraft tas tillvara
Jag är experten i mitt liv! Därför är jag också en aktiv och självklar partner i insatser som berör mig. Min berättelse och kunskap tas tillvara. Tillsammans med professionens kompetens utgör vi ett välfungerande team. Min självständighet ökar när jag får stöd att vara en aktiv medskapare. 

Tillsammans för min trygghet
Jag känner trygghet i livet! Vetskapen om att jag får vägledning och hjälp när jag behöver, gör mig lugn och trygg. Gemensamma lösningar utformas tillsammans med mig efter mina behov. Goda relationer och tillit till varandra är centrala för att stärka min trygghet.

Sammanhållet och enkelt för mig
Som individ är jag en helhet! En god relation med professionen över tid är därför viktig för mig. Den information jag behöver är samlad och överskådlig med tydliga kontaktvägar. Det blir enkelt för mig när insatser samordnas sömlöst.  

Nära mig på bästa sätt
Närhet är viktigt för mig! Mina behov tillgodoses nära mig i mer öppna vårdformer genom förändrade arbetssätt, digitala lösningar och stöd till egenvård i hemmiljö. När jag har kontroll över min hälsa känner jag mig trygg.  


Sidan uppdaterades 2021-11-16