Meny
Kugghjul Och Händer

Länsgemensam samverkan

Norrbottens Kommuner representerar kommunerna i samverkansfrågor med regionala aktörer, som Region Norrbotten och Länsstyrelsen Norrbotten. Samverkan är viktig och en förutsättning för att skapa utveckling, förbättring och effektivitet i länet.


Formaliserad samverkan mellan kommunerna och Region Norrbotten

Länets kommuner och Region Norrbotten har en formaliserad samverkan på politisk nivå och på tjänstepersonsnivå. 

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg

Den politiska samverkansberedningen för vård, skola och omsorg (Polsam) är ett övergripande samverkansorgan för frågor som är gemensamma mellan kommunerna och regionen. Polsam består av förtroendevalda från de 14 kommunerna och regionen. Mer information finns under Beredningar och utskott >>

Kontaktpersoner från Norrbottens Kommuner: Eva Lakso och Annica Henriksson. 

Länsstyrgruppen

Hur samverkan ska organiseras på tjänstepersonsnivå är under utredning. Mer information läggs in efterhand.

Kontaktpersoner från Norrbottens Kommuner: Eva Lakso och Annica Henriksson.


Övrig samverkan med regionala aktörer

Förutom med Region Norrbotten finns ett flertal forum för samverkan med regionala aktörer, bland annat med Länsstyrelsen Norrbotten. Här nedan anges de forum där Norrbottens Kommuner har en representant.

Regionalt nätverk inom uppdrag psykisk hälsa

Som en del av den nationella satsningen uppdrag psykisk hälsa, finns ett regionalt nätverk som driver de länsgemensamma frågorna. Nätverkets deltagare är chefer/verksamhetsutvecklare från berörda verksamheter i Region Norrbotten, kommunernas socialtjänst, elevhälsa samt länets brukarorganisationer.

Länssamverkansgrupp inom efterlevandestöd och efterlevandestöd vid suicid

I nätverket deltar representanter från länets kommuner, Region Norrbotten, Räddningstjänst, Sjukhuskyrkan samt brukarrörelsen/civilsamhället.

Samverkan med Länsstyrelsen Norrbotten

Norrbottens Kommuner samverkar med Länsstyrelsen i ett flertal frågor där vi ingår i gemensamma nätverk. Exempel på några av dessa nätverk är:

  • Våld i nära relation – Una Norrbotten, kompetensteam mot våld
  • Länsstyrelsens funktionshindernätverk
  • Regionalt nätverk för brottsofferarbete 

Uppdaterad 2023-09-25